نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب گویا ( ۱۰۲۸۳ )
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب گویا‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۰۲۸۳ رکورد از ۸۰۵۱۷۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : نظر جامعه شناسان درباره جامعه شناسی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : نظریه کنش ارتباطی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : نظریه کنش: دلایل علمی و انتخاب عقلانی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : نظریه‌های بنیادی جامعه شناختی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : نظریه‌های کلاسیک جامعه شناسی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : نظریه‌های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : واژگان مکتب فرانکفورت
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : ارتباطات انسانی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : الفبای ارتباطات
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : امپریالیسم سایبر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : تاریخ تحلیلی علم ارتباطات
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : تحلیل محتوا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ب‍ا ف‍ص‍ل‍ی‌ ج‍دی‍د در ب‍ازن‍گ‍ری‌ روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : روزنامه‌نگاری نوین
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : ش‍ن‍اخ‍ت‌ ارت‍ب‍اطات ج‍م‍ع‍ی‌ ( مبانی - تاریخچه - نظریه‌ها)
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطات‌
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو