نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
اداره امور ( ۲۲۱۴ )
مدیریت ( ۱۶۱۱ )
Management ( ۱۵۷۲ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۳۱۵۹ )
نشر نی ( ۲۰۶۹ )
نشر مرکز ( ۱۶۹۶ )
ققنوس ( ۱۵۱۶ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی- عربی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۷۴۹۱۶ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : مجموعه مقالات منتخب ۳۰ کنگره استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد
پدیدآور : مسئول کمیته ویرایش سعید اکبری‌زردخانه
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۰
ناشر : ناردیس
شماره راهنما :‏‫‬‭HV۵۸۴۰‭‬‭‭/‮الف‬۹م۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : مجموعه مقالات همایش ملی آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز
پدیدآور : به کوشش شجاع احمدوند
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۲
ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی
شماره راهنما :‏‫‭HQ۲۰۴۴‏‫‬‭/‮الف‬۹ھ۸
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : تاریخ قرن بیستم
پدیدآور : سرژ برشتین، پی‌یر میلزا
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
شماره راهنما :‭D۴۲۱‬‭/ب۴ت۲ ۱۳۷۰‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : سالهای پایانی قرن
پدیدآور : ریمون آرون
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۹‬.
ناشر : ن‍ش‍ر س‍ف‍ی‍د
شماره راهنما :‭D۸۴۲‬‭/آ۴س۲ ۱۳۶۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : اسطوره‌های انقلابی جهان سوم
پدیدآور : نوشته ژرار شالیان
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۳‬.
ناشر : ان‍ت‍ش‍ار
شماره راهنما :‭D۸۴۲‬‭/ش۲‮الف‬۵ ۱۳۶۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : همزیستی مسالمت‌آمیز
پدیدآور : کلود دلماس
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۸‬
ناشر : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
شماره راهنما :‭D۸۴۳‬‭/د۸ ‮ه‍‬۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : یک بستر و دو دریا: تاریخ تنش‌زدایی "‭۱۹۶۲-۱۹۸۱‬"
پدیدآور : آندره فونتن
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۳‬.
ناشر : ن‍ش‍ر ن‍و
شماره راهنما :‭D۸۴۳‬‭/ف۹ی۸ ۱۳۶۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : افقهای نوین جنبش عدم تعهد
پدیدآور : ب.ن. کاول
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۵‬.
ناشر : ن‍ش‍ر روز
شماره راهنما :‭D۸۴۳‬‭/ک۲‮الف‬۷ ۱۳۶۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : یکی بدون دیگری: نظم نوین جهانی؟
پدیدآور : آندره فونتن
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬.
ناشر : ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌
شماره راهنما :‭D۸۴۹‬‭/ف۹ی۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : تکوین دومین جنگ سرد جهانی
پدیدآور : نوشته فرد هالیدی
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۴‬.
ناشر : آگ‍اه‌
شماره راهنما :‭D۸۴۹‬‭/‮ه‍‬۲ت۸ ۱۳۶۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : گفتگو با نوام چامسکی
پدیدآور : مصاحبه‌کننده] داوید بارسامیان
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۳‬.
ناشر : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
شماره راهنما :‭D۸۶۰‬‭/چ۲گ۷ ۱۳۷۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : شوروی و جهان سوم
پدیدآور : نویسنده کارول سای وتز، سیلویا وودبای
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
شماره راهنما :‭D۸۸۸‬‭/س۲ش۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : راهنمای سفر به شهرهای بزرگ جهان
پدیدآور : ترجمه و تالیف فریدون اخوان ثلاث
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۴‬.
ناشر : ن‍ش‍ر داری‍ن‍وش‌
شماره راهنما :م‭D۹۰۹‬‭/‮الف‬۳،ر۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : تحف اهل بخارا
پدیدآور : اثر میرزا سراج‌الدین حاجی میرزا عبدالروف
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۹‬.
ناشر : ب‍وع‍ل‍ی‌
شماره راهنما :‭G۴۶۴‬‭/س۴ت۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : سفرنامه ناصرالدین شاه
پدیدآور : به قلم ناصرالدین شاه قاجار
ناشر : مشعل اص‍ف‍ه‍ان‌
شماره راهنما :‭D ۹۱۹‬‭/ن۲س۷ ‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : در جستجوی نظمی جدید برای جهان: آینده روابط امریکا و اروپا
پدیدآور : تنظیم و تدوین هنری براندن
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۲‬.
ناشر : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
شماره راهنما :‭D۱۰۶۵‬‭/‮الف‬۹ب۴ ۱۳۷۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : نفوذ انگلیسی‌ها در ایران
پدیدآور : نوشته امیل لوسوئور
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۸‬
ناشر : شرکت کتاب برای همه
شماره راهنما :‭DA۴۷/۹‬‭/‮الف‬۹ ل۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : زمینه چینیهای انگلیس برای کودتای‭۱۲۹۹ ‬
پدیدآور : امیل لوسوئور
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۳‬.
ناشر : اس‍اطی‍ر
شماره راهنما :‭DSR۱۴۹۱‬‭/ل۹ز۹ ۱۳۷۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : آنچه باید هر پسر بداند: در بهداشت و اخلاق
پدیدآور : ترجمه و نگارش نصرت‌الله کاسمی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : ک‍وم‍ش‌
شماره راهنما :‭HQ۴۱‬‭/ک۲،آ۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : نامه‌های خصوصی و گزارشهای محرمانه سر ریدر بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران
پدیدآور : ریدر بولارد
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬
ناشر : طرح‌ ن‍و
شماره راهنما :‭DA۵۶۶/۹‬‭/ب۹ ن۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو