نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
اداره امور ( ۲۲۱۴ )
مدیریت ( ۱۶۰۵ )
Management ( ۱۵۶۹ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۳۱۴۰ )
نشر نی ( ۲۰۶۳ )
نشر مرکز ( ۱۶۹۶ )
ققنوس ( ۱۵۰۵ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی- عربی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۷۲۴۶۰ رکورد از ۸۰۲۱۰۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : نگاهی به دروازه غار
پدیدآور : احمد مسجدجامعی
تاریخ نشر : ‏‫‏‫‬‏۱۳۹۴
ناشر : ثالث
شماره راهنما :‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/‍ه۸۹م‬۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : ق‍ص‍ه‌ م‍ا ب‍ه‌ س‍ر رس‍ی‍د
پدیدآور : م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ج‍م‍ال‍زاده‌
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۱
ناشر : س‍خ‍ن‌
شماره راهنما :‏‫‭PIR۸۰۰۷‏‫‭/ق۵۵
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : گزیده‌ی آثار کورس سلحشور
پدیدآور : کورس سلحشور
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۹
ناشر : نشر قطره
شماره راهنما :‏‫PIR۸۰۹۸‭‬‭ /ل۳۵آ۱۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : ف‍ی‍ل‌ در پ‍رون‍ده‌
پدیدآور : ب‍ران‍ی‍س‍لاو ن‍وش‍ی‍ج‌
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۵ ‬
ناشر : ک‍ارن‍ام‍ه‌
شماره راهنما :‏‫‭PG۱۴۱۸‏‫‭/ن۹ف۹
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بدن
پدیدآور : محمودرضا رحیمی
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۹
ناشر : افراز
شماره راهنما :‏‫‬‭PN۲۰۶۱‏‫‬‭/ر۳ف۹
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : شکارچی را به عروسی‌ام دعوت کن
پدیدآور : مسعود لک
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۰
ناشر : افراز
شماره راهنما :‏‫PIR۸۲۰۱‭‬‭/ک۴۴۷ش۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : مجموعه مقالات منتخب ۳۰ کنگره استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد
پدیدآور : مسئول کمیته ویرایش سعید اکبری‌زردخانه
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۰
ناشر : ناردیس
شماره راهنما :‏‫‬‭HV۵۸۴۰‭‬‭‭/‮الف‬۹م۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : مجموعه مقالات همایش ملی آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز
پدیدآور : به کوشش شجاع احمدوند
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۲
ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی
شماره راهنما :‏‫‭HQ۲۰۴۴‏‫‬‭/‮الف‬۹ھ۸
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : تاریخ قرن بیستم
پدیدآور : سرژ برشتین، پی‌یر میلزا
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
شماره راهنما :‭D۴۲۱‬‭/ب۴ت۲ ۱۳۷۰‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : سالهای پایانی قرن
پدیدآور : ریمون آرون
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۹‬.
ناشر : ن‍ش‍ر س‍ف‍ی‍د
شماره راهنما :‭D۸۴۲‬‭/آ۴س۲ ۱۳۶۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : اسطوره‌های انقلابی جهان سوم
پدیدآور : نوشته ژرار شالیان
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۳‬.
ناشر : ان‍ت‍ش‍ار
شماره راهنما :‭D۸۴۲‬‭/ش۲‮الف‬۵ ۱۳۶۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : همزیستی مسالمت‌آمیز
پدیدآور : کلود دلماس
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۸‬
ناشر : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
شماره راهنما :‭D۸۴۳‬‭/د۸ ‮ه‍‬۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : یک بستر و دو دریا: تاریخ تنش‌زدایی "‭۱۹۶۲-۱۹۸۱‬"
پدیدآور : آندره فونتن
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۳‬.
ناشر : ن‍ش‍ر ن‍و
شماره راهنما :‭D۸۴۳‬‭/ف۹ی۸ ۱۳۶۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : افقهای نوین جنبش عدم تعهد
پدیدآور : ب.ن. کاول
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۵‬.
ناشر : ن‍ش‍ر روز
شماره راهنما :‭D۸۴۳‬‭/ک۲‮الف‬۷ ۱۳۶۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : یکی بدون دیگری: نظم نوین جهانی؟
پدیدآور : آندره فونتن
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۱‬.
ناشر : ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌
شماره راهنما :‭D۸۴۹‬‭/ف۹ی۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : تکوین دومین جنگ سرد جهانی
پدیدآور : نوشته فرد هالیدی
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۴‬.
ناشر : آگ‍اه‌
شماره راهنما :‭D۸۴۹‬‭/‮ه‍‬۲ت۸ ۱۳۶۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : گفتگو با نوام چامسکی
پدیدآور : مصاحبه‌کننده] داوید بارسامیان
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۳‬.
ناشر : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
شماره راهنما :‭D۸۶۰‬‭/چ۲گ۷ ۱۳۷۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : شوروی و جهان سوم
پدیدآور : نویسنده کارول سای وتز، سیلویا وودبای
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬.
ناشر : ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
شماره راهنما :‭D۸۸۸‬‭/س۲ش۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : راهنمای سفر به شهرهای بزرگ جهان
پدیدآور : ترجمه و تالیف فریدون اخوان ثلاث
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۴‬.
ناشر : ن‍ش‍ر داری‍ن‍وش‌
شماره راهنما :م‭D۹۰۹‬‭/‮الف‬۳،ر۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : تحف اهل بخارا
پدیدآور : اثر میرزا سراج‌الدین حاجی میرزا عبدالروف
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۹‬.
ناشر : ب‍وع‍ل‍ی‌
شماره راهنما :‭G۴۶۴‬‭/س۴ت۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو