نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب لاتین ( ۲۹۹۶۹۰ )
موضوعات مرتبط
Economics ( ۱۹۲۸ )
Electronic books ( ۱۷۹۰ )
Management ( ۸۱۳ )
Strategic planning ( ۷۹۴ )
Leadership ( ۷۶۹ )
پدیدآوران مرتبط
ebrary, Inc ( ۱۳۸۸ )
NetLibrary, Inc ( ۱۰۷۸ )
ProQuest (Firm) ( ۹۹۰ )
ناشران مرتبط
Routledge ( ۱۰۳۴۲ )
Springer, ( ۹۸۲۰ )
Springer ( ۸۵۵۰ )
Routledge, ( ۵۵۳۶ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۹۹۶۹۰ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Wit, Humour and fancy of Persia
تاریخ نشر : 1923.
شماره راهنما :‭PN6222‬‭.P4,K8 1923‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Outline of comparative literature from Dante Alighieri to Eugene O'Neill
پدیدآور : by Werner P. Friederich with the collaboration of David Henry Malone
تاریخ نشر : c.1954.
شماره راهنما :‭PN871‬‭.F75‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : The golden thread
پدیدآور : by Philo M. Buck, jr
تاریخ نشر : 1931.
شماره راهنما :‭PN523‬‭.B82‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : A portrait of Andre Malraux
پدیدآور : by] Robert Payne
تاریخ نشر : 1970].
شماره راهنما :‭PQ2625‬‭.A716,Z79‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : La condition humaine
پدیدآور : Andre Malraux
تاریخ نشر : c1946].
شماره راهنما :‭PQ2625‬‭.A716,C65 1964‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Adieu la vie, adieu l'amour
پدیدآور : Armand Lanoux
تاریخ نشر : c1977.
شماره راهنما :‭PQ2623‬‭.A555,A65‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Ionesco: a study of his plays
پدیدآور : by Richard N. Coe
تاریخ نشر : 1971.
شماره راهنما :‭PQ2617‬‭.O6,Z6 1971‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Four plays
پدیدآور : Translated by Donald M. Allen
تاریخ نشر : 1958].
شماره راهنما :‭PQ2617‬‭.O6,A23 1958‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Tiger at the gates
پدیدآور : Translated by Christopher Fry
تاریخ نشر : 1955.
شماره راهنما :‭PQ2613‬‭.I74,G83 1955‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Reflections on the theatre, and other writings
پدیدآور : translated [from the French] by Richard Seaver
تاریخ نشر : 1972.
شماره راهنما :‭PQ2613‬‭.E53,P344‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Letters to Roger Blin
پدیدآور : Translated by Richard Seaver
تاریخ نشر : 1969].
شماره راهنما :‭PQ2613‬‭.E53,L43‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Albert Camus
پدیدآور : Bree, Germaine
تاریخ نشر : 1964.
شماره راهنما :‭PQ2605‬‭.A3734,Z554‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Camus
پدیدآور : Masters, Brian
تاریخ نشر : 1974.
شماره راهنما :‭PQ2605‬‭.A3734,Z7213‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Endgame
پدیدآور : Translated from the French by the author
تاریخ نشر : 1958].
شماره راهنما :‭PQ2603‬‭.E378,F53‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Waiting for Godot
پدیدآور : by Samuel Beckett. [Translated from his original French text by the author]
تاریخ نشر : 1968].
شماره راهنما :‭PQ2603‬‭.E378,W3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Collected works
پدیدآور : translated by Victor Corti
تاریخ نشر : 1974.
شماره راهنما :‭PQ2601‬‭.R677,A23‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Guillaume Apollinaire
پدیدآور : by LeRoy C. Breunig
تاریخ نشر : 1969].
شماره راهنما :‭PQ2601‬‭.P6,Z576‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Exploring the Universe
پدیدآور : Editor by Louise B. Young
تاریخ نشر : 1963.
شماره راهنما :‭Q111‬‭.A43 1963‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Apollinaire; poet among the painters
پدیدآور : Steegmuller, Francis, 1906-
تاریخ نشر : 1963].
شماره راهنما :‭PQ2601‬‭.P6,Z83 1963‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Le noeud de viperes
پدیدآور : Mauriac, Francois, 1885-
تاریخ نشر : 1932.
شماره راهنما :‭PQ2625‬‭.A93,N6 1932‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو