نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ایران ( ۲۳۴ )
صنایع ( ۸۲ )
کشاورزی ( ۷۹ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک فارسی...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۴۴۱ رکورد از ۸۰۵۱۷۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : یادنامه نخستین مراسم تقدیری از دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۵۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان در سال‭۱۳۸۹ ‬
پدیدآور : نصیرزاده، فرشته
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۵۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پدیدآور : معاونت پژوهشی و فناوری
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۷‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۵۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : مجموعه تک نگاشت های مرکز در محور هماهنگی و همکاری های بین المللی
پدیدآور : مرکز امور زنان و خانواده نهاد رباست جمهوری
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۱‬.
ناشر : مرکز امور زنان و خانواده نهاد رباست جمهوری
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۶۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : عملکرد دانشگاه علامه طباطبایی از سال‭ ۱۳۸۴ ‬تا‭۱۳۹۰ ‬(دستاوردهای جدید)
پدیدآور : گردآورنده: گردآوری و تنظیم هدیه صوفی سیاوش، نسترن مهرزاد
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
ناشر : دانشگاه علامه طبا طبائی
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۷۰‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : چکیده مقاله های همایش ترجمه ، التقاط فرهنگی و هویت ملی
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۱‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۷۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : دانشگاه علامه طباطبایی:بزرگترین دانشگاه تخصصی در راه تولید علم و پیشبرد علوم انسانی کشور
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۷‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۸۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : قانون بودجه کشور‭۱۳۹۰ ‬: همراه باچشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق‭ ۱۴۰۴ ‬هجری شمسی و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همراه با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور : گردآورنده: تدوین: مهدی کنگرانی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۵‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۸۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : شاخص های ارزیابی بانکداری اسلامی ;مجموعه مقالات همایش بانکداری اسلامی بانک رفاه
پدیدآور : محقق نیا،محمدجواد
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۱‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۸۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : برگ های پژوهش ۳
پدیدآور : حامدی، محمدحسن
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۱‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۸۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه چهارم توسعه اقتصای ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‭(۱۳۸۴-۱۳۸۹)‬
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۱‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۸۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : ضوابط و مقررات زیباسازی شهری
پدیدآور :شهرداری تهران:سازمان زیبا سازی شهر تهران
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۱‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۸۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : چکیده مقالات و طرح نوآورانه
پدیدآور : گردآورنده: به کوشش هنگامه حامدی، شهلا صادق .با نظارت اعظم ملایی نژاد، غلامرضا حمیدزاده
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۵‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۸۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : مجموعه مقالات برگزیده هفدهمین اجلاس سراسری نماز و نیایش
پدیدآور : گردآورنده: گردآوری و تنظیم :دبیرخانه ستاد عالی اقامه نماز
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۷‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۸۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : مجموعه مقاله های دومین همایش آموزش و پرورش علم اقتصاد در ایران
پدیدآور : گردآورنده: برگزارکننده مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با همکاری دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۳‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۹۰‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : مجموعه آثار همایش بزرگداشت استاد محمدتقی شریعتی:مجموعه مقالات
پدیدآور : همایش بزرگداشت استاد محمدتقی شریعتی مزینانی ‭۱۳۸۴)‬:تهران)
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۵‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۹۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : چکیده مقالات همایش ملی جنگ نرم
پدیدآور : گردآورنده: دبیرخانه دائمی همایش ملی جنگ نرم
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۹۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : چکیده مقالات هفدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیمه و توسعه
پدیدآور : گردآورنده: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۹۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیمه و توسعه :((کارآمدی مدیریت :چالش ها و راهبرها‭((‬
پدیدآور : گردآورنده: گردآورندگان نوشین لالیان پور، آزاده محمدزاده،ناهید دوستی
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۹۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : مجموعه مقالات همایش علمی تاثیر و جایگاه سیره نبوی در حقوق اسلام و حقوق بین الملل اسلام
پدیدآور : گردآورنده: به کوشش فرهاد پروین
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۱‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۹۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو