نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Coding ( ۶۱ )
پدیدآوران مرتبط
ISO ( ۹۱۵ )
ISO, IEC ( ۱۱۴ )
ناشران مرتبط
ISO ( ۱۰۶۸ )
IDF ( ۳ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:استاندارد لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۷۵۱ رکورد از ۸۰۲۰۸۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Standard
Latin Standard[electronic resource]
عنوان : Fibre-reinforced plastic composites
پدیدآور : International Organization for Standardization
تاریخ نشر : 2011
ناشر : International Organization for Standardization
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : test
پدیدآور : International Organization for Standardization
تاریخ نشر : 200
ناشر : International Organization for Standardization
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Certification of reference materials
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2003
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : ISO 9000 Quality Systems Handbook
پدیدآور : Butterworth-Heinemann
تاریخ نشر : 2001
ناشر : Butterworth-Heinemann
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Quantities and units
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 1998
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Quantities and units
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2005
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Quantities and units
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 1998
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Quantities and units
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 1998
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Quantities and units
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 1998
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Quantities and units
پدیدآور : International Organization for Standardization
تاریخ نشر : 1998
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Rubber, vulcanized or thermoplastic
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2008
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2005
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 1998
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 1998
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2000
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2002
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : International Organization for Standardization
تاریخ نشر : 2002
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2002
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2002
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
Latin Standard
Latin Standard[Electronic Resources]
عنوان : Textiles
پدیدآور : ISO
تاریخ نشر : 2002
ناشر : ISO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو