نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Title ( ۸۹ )
LT ( ۶۰ )
LIT ( ۳۲ )
TS ( ۲۰ )
LIN ( ۱۳ )
پدیدآوران مرتبط
Area studies ( ۲۹ )
ناشران مرتبط
ECO ( ۱۲۷ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پایان نامه لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۱۰۹ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[electronic resource]
عنوان : Harold pinter : A study of menace and violence in his plays
پدیدآور : Ahmadgoli, Kamran
شماره راهنما :‭T45‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[electronic resource]
عنوان : Narrative strategy in tom jones
پدیدآور : Abasian, Kayhan
شماره راهنما :‭T128‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[electronic resource]
عنوان : Aporia: The Fate of Modern Man a Poststructuralist Reading of Saul Bollow's Herzag
پدیدآور : عباس گودرزی
تاریخ نشر : June 2003
شماره راهنما :‭T263‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[electronic resource]
عنوان : بررسی تطبیقی استعاره دور و شگفت در دیوان خاقانی شروانی و سروده‌ها و غزلواره‌های جان دان
پدیدآور : Bolour, Shahryar
تاریخ نشر : June 2003
شماره راهنما :‭T268‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[electronic resource]
عنوان : Critcal line algorithm in portfolio analysis
پدیدآور : دوستی، ناهید
تاریخ نشر : 2007
شماره راهنما :‭T573‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[electronic resource]
عنوان : بررسی تغییرات ترجمه مطبوعاتی
پدیدآور : Khoei Hamideh
شماره راهنما :‭T1053‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : Programmatic culture change to improve student academic achievement
پدیدآور : Cochrane, Lorraine
تاریخ نشر : 2009
ناشر : Northcentral University
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
8.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : Student characteristics used for curricular placement: Who should make the final decision?
پدیدآور : Bliven, James A
تاریخ نشر : 2009
ناشر : University of Kansas
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
9.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : russian foreign policy objectives in central Asia
پدیدآور : Area studies department
تاریخ نشر : June 2010
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
10.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : the effect of Iran,s natural gas export in consolidation of regional cooperation the case study of IPI pipeline
پدیدآور : Nooralah,Mohammad
تاریخ نشر : April 2008
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
11.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : A study of political reasons for divergence among the ECO member states
پدیدآور : Ahmadi Bahram
تاریخ نشر : February 2008
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
12.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : the impact of georgian conflict on EU-Russian in transporting energy from central Asia caucaus
پدیدآور : Hekmat Sara
تاریخ نشر : september 2010
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
13.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : A regional analysis of chinas central Asian foreign policy,1991-2007
پدیدآور : Sayyari, Mehdi
تاریخ نشر : Mars 2008
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
14.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : Challenges and opportunities of the Islamic republic of Iran in the caspian sea region
پدیدآور : Vaez Gelian,Ahmad
تاریخ نشر : January 2010
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
15.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : the impacts of the U.S policies in central Asia after September 11 on Irans national security
پدیدآور : Saeedi,Zahra
تاریخ نشر : February 2009
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
16.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : Regional integration in the ECO
پدیدآور : Shahryar,Fatemeh
تاریخ نشر : October 2010
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
17.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : role of cultural Iran in promotion of multilateralism in central Asia and caucasus
پدیدآور : Shahhosseini,Ehsan
تاریخ نشر : 2010
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
18.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : the presence of NATO in Afghanistan and its effects on I.R. of Irans national security
پدیدآور : hekmatian,Elham
تاریخ نشر : september
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
19.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : Formation and evolution of regional organizations: the case study of the economic cooperation organization(ECO)
پدیدآور : Elhami,Amir Hossein
تاریخ نشر : sptember 2011
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
20.
Latin Dissertation
Latin Dissertation[Thesis]
عنوان : Kurdish diaspora in central Asia and caucasus
پدیدآور : Ebrahimi,Farzad
تاریخ نشر : august 2010
ناشر : ECO
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو