نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Short story ( ۳۰ )
Tricia Hedge ( ۲۲ )
Mathematics ( ۱۴ )
Business ( ۱۳ )
پدیدآوران مرتبط
Teaching Company ( ۱۴۱ )
ناشران مرتبط
Teaching Company ( ۱۴۱ )
Springer, ( ۲۱ )
McGraw-Hill, ( ۱۳ )
Cideb ( ۷ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری لاتی...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۱۰ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : journals catalogue 2000
تاریخ نشر : 1999-2000-2001.
شماره راهنما :‭e,AI,3.1,.J65‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : ITS
تاریخ نشر : july 1997.
شماره راهنما :‭e,Z,665,.L45‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : CD MARC NAMES
تاریخ نشر : december 1993.
شماره راهنما :‭e,Z,665,.L54‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : CD MARC Subjects
تاریخ نشر : december 1993.
شماره راهنما :‭e,Z,695,.L55‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : Mr.data
شماره راهنما :‭e,HC,79,.T66‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : Novel Net-Ware 4.11
شماره راهنما :‭e,TK,5105,.5,.N6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : The complete works of edgar Allan Poe
تاریخ نشر : 1995.
شماره راهنما :‭e,PS,2601,.C6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : Data base developer's kit
شماره راهنما :‭e,QA,76,.9,.D26‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : Directory of higher education and training programmes in european countries
شماره راهنما :‭e,LB,2300,.D53‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : E-mail spell checker
تاریخ نشر : 1996.
شماره راهنما :‭e,HE,6239,.E54‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : Professor teaches Excel 2000
شماره راهنما :‭e,HF,5548,.4,.M523‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : Expl Ring Poetry
تاریخ نشر : 1997.
شماره راهنما :‭e,PN,6101,.E99‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : Faculity of economics - skopje curriculum
شماره راهنما :‭e,HF,1134,.F2‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : French pronunciation tutor
تاریخ نشر : 1996.
شماره راهنما :‭e,PC,2137,.F7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : Iflanet unplugged
شماره راهنما :‭e,M1630,.18,.U6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : Yearbook plus of International organizations and biographies
تاریخ نشر : 97-98.
شماره راهنما :‭e,JX,1904,.Y4‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : L.C. classification plus 99
شماره راهنما :‭e,Z,696,.U51‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : Learn arabic
تاریخ نشر : 1996.
شماره راهنما :‭e,PJ,6307,.L45‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[CD]
عنوان : The merriam webster dictionary
تاریخ نشر : 1996.
شماره راهنما :‭e,PE,1628,.M353‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials [CD]
عنوان : frontpage 2000
تاریخ نشر : 2000.
شماره راهنما :‭e,TK,5105,.8885,.F75‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو